Ułatwienia dostępu

Konkurs na logo Ogólnopolskiej Sieci Uniwersytetów Ludowych

KASZUBSKI UNIWERSYTET LUDOWY

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w tym konkursie.
Możemy nadmienić, że Kaszubski Uniwersytet Ludowy jest członkiem tej organizacji. 

Konkurs na LOGO Federacji Ogólnopolskiej Sieci Uniwersytetów Ludowych

 REGULAMIN KONKURSU

I. Organizator konkursu

 1. Organizatorem konkursu na opracowanie logo jest Federacja Ogólnopolskiej Sieci Uniwersytetów Ludowych.

II. Cel i przedmiot konkursu

 1. Celem konkursu jest wyłonienie najlepszego graficznego symbolu (logo) dla  OSUL
 2. Logo wykorzystywane będzie przez federację do celów identyfikacyjnych, reklamowych, korespondencyjnych, promocyjnych, itp. 
 3. Konkurs trwa od: 25 stycznia do 12 marca 2021r.

III. Warunki uczestnictwa w konkursie

 1. W konkursie mogą brać udział osoby powyżej 18 roku życia.
 2. Projekty konkursowe mogą być realizowane oraz zgłaszane do konkursu indywidualnie.
 3. Prace konkursowe należy składać zgodnie z wymaganiami zawartymi  w regulaminie.
 4. Uczestnik jest zobowiązany przedstawić autorski projekt.
 5. Uczestnictwo w konkursie jest jednoznaczne ze zrzeczeniem się praw autorskich na rzecz Federacji OSUL.
 6. Uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne z akceptacją warunków konkursu.
 7. Osoby składające zgłoszenie w ramach konkursu tym samym wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Organizatora swoich danych osobowych wyłącznie na potrzeby konkursu.
 8. O sprawach nieobjętych regulaminem decydują Organizatorzy.

IV. Forma prezentacji pracy konkursowej i nagrody

 1. Projekt znaku graficznego (logo) powinien nadawać się do różnorodnego wykorzystania: reklama, Internet, pisma, ulotki i inne materiały promocyjne.
 2. Prace należy wykonać korzystając z technik komputerowych.
 3. Projekty konkursowe muszą spełniać następujące warunki:
 • Znak należy przedstawić w dowolnym formacie.
 • W swej treści projekt nie może zawierać elementów obraźliwych.
 1. Logo winno charakteryzować się następującymi cechami:
 • być czytelne i łatwe do zapamiętania,
 • wzbudzać pozytywne emocje,
 • powinno być proste pod względem graficznym i kolorystycznym,
 • może zawierać nazwę federacji: Ogólnopolska Sieć Uniwersytetów Ludowych
 1. Prace należy składać podając:
 • imię i nazwisko,
 • adres e-mail,
 • numer telefonu.

V. Miejsce i termin składania prac konkursowych

 1. Prace należy składać do dnia : 12 marca 2021 r. na adres mailowy biuro@osul.pl
 2. Prace konkursowe, niespełniające wymagań, o których mowa w regulaminie  konkursu, nie będą podlegały ocenie Komisji Konkursowej.
 3. Prace dostarczone po terminie nie będą oceniane.
 4. Organizator nie zwraca prac.

VI. Kryteria oceny prac konkursowych

 1. Projekty oceniane będą zgodnie z następującymi kryteriami:
  1. zgodność projektu z danymi federacji,
  2. oryginalność znaku, łatwość zapamiętywania, pomysł,
  3. czytelność i funkcjonalność projektu,
  4. estetyka wykonania projektu.

VII. Ocena prac konkursowych

 1. Zwycięskie prace zostaną wybrane przez Komisję Konkursową, w składzie członków Federacji OSUL.
 2. W/w osoby nie mogą być uczestnikami konkursu oraz mieć z nimi powiązań rodzinnych

IX. Rozstrzygnięcie konkursu

 1. W wyniku postępowania konkursowego Komisja Konkursowa wyłania zwycięzcę konkursu.
 2. Dla zwycięzców przewidziane są nagrody.
 3. Nagrodą przewidzianą w konkursie są: 1000złvoucher na uczestnictwo w jednym z kursów realizowanych w uniwersytetach ludowych federacji.
 4. Planowana data ogłoszenia wyników: marzec 2021r.
 5. Wyniki zostaną zamieszczone na stronie OSUL oraz na portalu społecznościowym Facebook i Instagram
 6. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do dopracowania lub zmodyfikowania zwycięskiego projektu oraz do nierozstrzygnięcia konkursu.