Ułatwienia dostępu

Statut fundacji

KASZUBSKI UNIWERSYTET LUDOWY

Naszą wieloletnią działalność prowadziliśmy przy współpracy bądź pod patronatem m.in. takich instytucji jak: Ministerstwo Edukacji Narodowej, Stowarzyszenie Polskich Uniwersytetów Ludowych, Kuratorium Oświaty i Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego.

Dbając o optymalne wykorzystanie struktury organizacyjnej KUL-u, podjęliśmy decyzję o usamodzielnieniu się i przejściu na tzw. własny rachunek. 7 października 2004 roku Kaszubski Uniwersytet Ludowy uzyskał własną osobowość prawną, kontynuując działalność jako fundacja. Dzięki temu staliśmy się organizacją elastyczną i zdolną do szybkich reakcji na potrzeby otaczającej nas rzeczywistości, co nie jest bez znaczenia w dobie wejścia i pierwszych lat funkcjonowania Polski w ramach UE.

Dzisiaj nieustannie czerpiemy z dorobku naszej prawie czterdziestoletniej działalności, a dzięki przeprowadzonym zmianom jesteśmy przygotowani na nowe wyzwania i śmiało patrzymy w przyszłość.

ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1. Nazwa Fundacji

 1. Fundacja pod nazwą „Kaszubski Uniwersytet Ludowy”, zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie, zwane dalej Fundatorem, aktem notarialnym sporządzonym w KANCELARII NOTARIUSZA MARII DAMBEK w Gdańsku przy ul. Chlebnickiej nr 45/46/3 dnia 5 maja 2004r., REPERTORIUM: A nr 6820/2004; działa na podstawie przepisów ustawy o fundacjach z dnia 6 kwietnia 1984 r. (Dz.U. z 1991r. nr 46 poz. 203 z późn. zm.) oraz niniejszego statutu.
 2. Fundacja posiada osobowość prawną.

§2. Teren działania Fundacji, siedziba, pieczęcie, wyróżnienia

 1. Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Siedzibą Fundacji jest miejscowość Wieżyca w gminie Stężyca w województwie pomorskim.
 3. Dla właściwego realizowania celów społecznych i gospodarczych Fundacja może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
 4. Fundacja może tworzyć oddziały, filie, zakłady i inne wewnętrzne jednostki organizacyjne.
 5. Fundacja używa pieczęci:
  1) owalnej z godłem Gryfa i napisem w otoku „Kaszubski Uniwersytet Ludowy”;
  2) podłużnej z napisem „Kaszubski Uniwersytet Ludowy”, zawierającej dodatkowe dane indentyfikacyjne Fundacji.
 6. Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym, zasłużonym dla celów obranych przez Fundację

§3. Czas trwania Fundacji

Fundację tworzy się na czas nieograniczony.

§4. Organ nadzorujący

Organem nadzorującym Fundację jest:

 1. minister właściwy do spraw oświaty i wychowania,
 2. minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego

ROZDZIAŁ II

PRZEDMIOT I FORMY DZIAŁANIA FUNDACJI

§5. Cele i formy działania Fundacji

 1. Celem Fundacji jest:
  1. podejmowanie różnorodnych działań na rzecz wszechstronnego i zrównoważonego rozwoju Kaszub i Pomorza;
  2. działalność służąca zachowaniu i przekazaniu kolejnym pokoleniom dziedzictwa kulturowego regionu;
  3. kultywowanie, rozwijanie i promowanie kultury regionalnej;
  4. kreowanie otwartego społeczeństwa obywatelskiego – wiernego ideałom wolności, sprawiedliwości, solidarności i tolerancji;
  5. przygotowywanie społeczeństwa regionu i kraju do aktywnego udziału w życiu publicznym i zawodowym;
  6. przeciwdziałanie zjawiskom wykluczenia społecznego, w tym sytuacjom niepełnosprawności, bezrobocia i patologii społecznych;
  7. prowadzenie działalności charytatywnej na rzecz środowisk wiejskich,
  8. dbałość o zachowanie naturalnych walorów środowiskowo-krajobrazowych regionu;
  9. rozwijanie systemu edukacji dorosłych, w tym głównie opartego na tradycji uniwersytetów ludowych i koncepcji uczenia się przez całe życie.
  10. rozwijanie kontaktów i współpracy międzynarodowej oraz podejmowanie działań na rzecz integracji europejskiej.
 2. Cele Fundacji będą realizowane przez:
  1. organizowanie i prowadzenie działalności oświatowej, doradztwa oraz różnych form upowszechniania wiedzy, umiejętności i postaw dla poznawania, ochrony, pomnażania, a także promocji regionalnego dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego;
  2. przyczynianie się do ożywienia i wzmacniania gospodarki wiejskiej oraz do różnicowania tradycyjnych źródeł dochodu wsi pomorskiej, m.in. wykorzystując odziedziczone lokalne i regionalne zasoby oraz kształcąc na rzecz przedsiębiorczości;
  3. przygotowywanie społeczeństwa – głównie mieszkańców wsi i rolników – do funkcjonowania w ramach zintegrowanych wspólnot europejskich oraz budowanie szerokiego partnerstwa społecznego i gospodarczego służącego rozwojowi wsi;
  4. organizowanie i prowadzenie placówek oświatowo – wychowawczych oraz placówek kształcenia ustawicznego, w szczególności umożliwiających osobom dorosłym rozwój zainteresowań i uzdolnień, uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych;
  5. organizowanie i prowadzenie instytucji oświatowych (innych niż wym. w punkcie 4) kulturalnych, turystycznych oraz działających na rzecz ochrony środowiska;
  6. organizowanie i prowadzenie różnorodnych programów oświatowo-wychowawczych wspierających rozwój nowoczesnego społeczeństwa obywatelskiego;
  7. inicjowanie, organizowanie i prowadzenie programów służących reintegracji osób społecznie wykluczonych, w tym organizowanie szkoleń, treningów i warsztatów mających na celu przywrócenie poczucia własnej wartości, godności osobistej, siły sprawczej oraz służących kreowaniu postaw inicjatywy i samodzielności;
  8. udzielanie pomocy finansowej i rzeczowej dla osób dotkniętych ubóstwem oraz dla instytucji działających na ich rzecz;
  9. organizowanie różnych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży,
  10. prowadzenie różnorodnych programów edukacyjno-aktywizujących dla pracowników i bezrobotnych, w tym dokształcających, doskonalących i przekwalifikowujących;
  11. organizowanie różnorodnych form doskonalenia zawodowego nauczycieli;
  12. rozwijanie edukacji ekologicznej, w tym upowszechnianie odnawialnych źródeł energii i produkcji zdrowej żywności;
  13. kreowanie liderów-animatorów życia publicznego środowisk lokalnych oraz przygotowywanie animatorów i organizatorów czasu wolnego, m.in. w dziedzinie kultury, sportu, turystyki i rekreacji;
  14. popularyzowanie nowoczesnej formuły uniwersytetu ludowego wśród polityków, decydentów oświatowych różnych szczebli, nauczycieli i animatorów oświaty dorosłych;
  15. opracowywanie, prowadzenie i upowszechnianie edukacji ustawicznej według koncepcji „Szkoła dla Życia”, dającej wszechstronne kompetencje dla działań jednostki w różnych sferach jej życia;
  16. prowadzenie działalności badawczej i wydawniczej;
  17. tworzenie oraz koordynowanie funduszy stypendialnych dla młodzieży wiejskiej;
  18. wspomaganie działalności statutowej Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego m.in. w formie wsparcia materialnego.
 3. Oprócz realizacji inicjowanych przez siebie przedsięwzięć, Fundacja współdziała ze Zrzeszeniem Kaszubsko-Pomorskim oraz innymi instytucjami, organizacjami i osobami dla osiągania wspólnych celów statutowych. Współdziałanie to może mieć charakter wsparcia organizacyjnego, częściowego lub całkowitego finansowania przedsięwzięcia albo pomocy w uzyskaniu niezbędnych funduszy z innych źródeł.

ROZDZIAŁ III

MAJĄTEK FUNDACJI

§ 6. Fundusz założycielski i inne składniki majątkowe Fundacji

 1. Majątkiem założycielskim Fundacji jest mienie Fundatora, pozostające we władaniu dotychczas działającego Kaszubskiego Uniwersytetu Ludowego – jednostki organizacyjnej Zrzeszenia Kaszubsko – Pomorskiego, tj. majątek ruchomy, w skład którego wchodzą środki trwałe i wyposażenie, a nadto związane z tym majątkiem prawa majątkowe według stanu ustalonego bilansem sporządzonym na dzień 31 marca 2004 roku, przy czym bilans ten wykazuje po stronie aktywów i pasywów sumę 906.575,75 zł (dziewięćset sześć tysięcy pięćset siedemdziesiąt pięć złotych i siedemdziesiąt pięć groszy).
 2. Szczegółowy wykaz mienia i praw majątkowych składający się na majątek założycielski Fundacji, stanowi załącznik do wymienionego wyżej bilansu.
 3. Na działalność gospodarczą Fundator przeznacza kwotę 5.000,00zł, (pięć tysięcy) złotych .

§ 7. Dochody Fundacji

Dochody Fundacji pochodzą w szczególności z:

 1. darowizn, spadków, zapisów,
 2. subwencji osób prawnych,
 3. dochodów wynikających z realizacji projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych,
 4. dochodów z majątku nieruchomego, ruchomego i z praw majątkowych,
 5. dochodów z działalności gospodarczej,
 6. dochodów ze zbiórek, aukcji i imprez publicznych organizowanych przez Fundację lub na jej rzecz.

§ 8. Sposób dysponowania majątkiem Fundacji

 1. Dochody uzyskiwane z majątku Fundacji mogą być przeznaczane na realizację celów statutowych Fundacji, pokrycie kosztów działalności Fundacji oraz finansowanie działalności gospodarczej Fundacji.
 2. Fundacja nie może udzielać pożyczek lub zabezpieczać swoim majątkiem zobowiązań w stosunku do członków jej organów, jej pracowników oraz osób z którymi pozostają oni w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani stosunkiem przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych niżej „osobami bliskimi”.
 3. Fundacja nie może przekazywać swojego majątku na rzecz członków jej organów, jej pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje nieodpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.
 4. Majątek Fundacji nie może być wykorzystywany na rzecz członków jej organów, jej pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich.
 5. Fundacja nie może dokonywać zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów w których uczestniczą członkowie jej organów, pracownicy Fundacji lub ich osoby bliskie.

§ 9. Finanse Fundacji, księgi rachunkowe

 1. Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i księgi rachunkowe na zasadach określonych odrębnymi przepisami.
 2. W księgach rachunkowych Fundacji działalność gospodarcza jest wyodrębniona od działalności statutowej.
 3. Dochody z darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację wszystkich celów Fundacji, jeżeli ofiarodawcy nie postanowili inaczej.
 4. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, Zarząd Fundacji składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza tylko wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.

ROZDZIAŁ . IV

ORGANY FUNDACJI

§ 10. Organy Fundacji

Organami Fundacji są:

 1. Rada Fundacji;
 2. Zarząd Fundacji.

§ 11. Rada Fundacji

 1. Rada Fundacji jest organem o uprawnieniach inicjatywnych, a zarazem opiniującym, kontrolującym i nadzorującym działalność Fundacji.
 2. Członkowie Rady Fundacji nie mogą łączyć członkostwa w Radzie z pełnieniem funkcji w Zarządzie Fundacji, ani pozostawać z członkami Zarządu Fundacji w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia; nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej.
 3. Członkowie Rady Fundacji pełnią funkcję nieodpłatnie, z wyjątkiem przysługującego im zwrotu kosztów przejazdów związanych z uczestnictwem w pracy Rady.

§ 12. Kadencja i skład Rady Fundacji

 1. Rada Fundacji składa się z:
  1) Przewodniczącego Rady Fundacji,
  2) pozostałych członków Rady Fundacji w liczbie od 4 do 6.
 2. Przewodniczącego Rady Fundacji powołuje i odwołuje Fundator reprezentowany przez Zarząd Główny Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego, spośród członków Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego.
 3. Pozostałych członków Rady Fundacji powołuje i odwołuje Fundator reprezentowany przez Zarząd Główny Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego, spośród członków Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego.
 4. Na pierwszym posiedzeniu Rada Fundacji wybiera spośród swoich członków Wiceprzewodniczącego i Sekretarza Rady Fundacji.
 5. Przewodniczący Rady Fundacji reprezentuje Fundację przy dokonywaniu czynności prawnych z Prezesem Zarządu Fundacji i z pozostałymi członkami Zarządu Fundacji.
 6. Członkostwo w Radzie Fundacji ustaje z chwilą odwołania przez Fundatora, pisemnej rezygnacji lub śmierci.
 7. Kadencja Rady Fundacji trwa 3 lata- rozpoczyna się z dniem podjęcia uchwały o powołaniu członków Rady i upływa z dniem zatwierdzenia sprawozdań z działalności Fundacji oraz udzielenia absolutorium Zarządowi Fundacji przez Radę Fundacji za rok poprzedzający koniec kadencji Rady.
 8. W przypadku, gdy po upływie kadencji Rady Fundacji nowy jej skład nie został powołany, Rada w dotychczasowym składzie spełnia swe funkcje do czasu powołania nowej Rady Fundacji.

§ 13. Zadania i kompetencje Rady Fundacji

 1. Do zadań Rady Fundacji należy:
  1. powoływanie i odwoływanie Prezesa Zarządu Fundacji;
  2. podejmowanie decyzji co do liczby członków Zarządu Fundacji,
  3. powoływanie i odwoływanie pozostałych członków Zarządu Fundacji na wniosek Prezesa Zarządu Fundacji;
  4. podejmowanie decyzji dotyczących spraw majątkowych w stosunkach pomiędzy Fundacją, a Prezesem i członkami Zarządu Fundacji, w tym wynikających ze stosunku pracy;
  5. inicjowanie głównych kierunków działania Fundacji,
  6. nadzór realizacji głównych kierunków działania Fundacji;
  7. występowanie z wnioskami dotyczącymi działalności Fundacji;
  8. uchwalanie rocznych i wieloletnich programów działania Fundacji;
  9. wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych Radzie Fundacji przez Zarząd Fundacji;
  10. podejmowanie decyzji o przeprowadzaniu kontroli działalności Fundacji, w tym m.in. kontroli ksiąg rachunkowych, słuszności i celowości poczynionych wydatków, przez wydelegowanych członków Rady Fundacji lub przez upoważnione do tego osoby,
  11. rozpatrywanie i zatwierdzanie do dnia 31 marca każdego roku sprawozdań z działalności Zarządu Fundacji oraz udzielanie absolutorium Zarządowi Fundacji,
  12. uchwalanie regulaminu funkcjonowania Rady i Zarządu Fundacji,
  13. podejmowanie z własnej inicjatywy lub na wniosek Zarządu uchwał w sprawie zmian w statucie Fundacji oraz połączenia z inną fundacją;
  14. podejmowanie uchwały w sprawie likwidacji Fundacji, w przypadku zaistnienia przesłanek wymienionych w § 21 ust.1.
 2. Rada Fundacji pracuje na posiedzeniach zwoływanych przez Przewodniczącego Rady Fundacji:
  1. w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż dwa razy w roku,
  2. na wniosek Prezesa Zarządu Fundacji.
 3. W posiedzeniach Rady Fundacji mogą brać udział członkowie Zarządu Fundacji.
 4. Do udziału w posiedzeniach Rady Fundacji mogą być także zapraszane osoby i przedstawiciele organizacji, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji.
 5. Uchwały Rady Fundacji są podejmowane zwykłą większością głosów, o ile statut nie stanowi inaczej, dla ważności uchwał wymagana jest obecność co najmniej połowy jej członków w tym Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego lub w razie jego nieobecności głos Wiceprzewodniczącego .
 6. Każdy członek Rady Fundacji posiada jeden głos. Osoby wymienione w punkcie 3 i 4 nie biorą udziału w głosowaniach Rady.

§ 14. Skład, sposób powoływania i kadencja Zarządu Fundacji

 1. Zarząd Fundacji składa się z Prezesa oraz członków Zarządu w liczbie 1 lub 2.
 2. Prezes Zarządu powoływany jest przez Radę Fundacji.
 3. Pozostali członkowie Zarządu Fundacji powoływani są przez Radę Fundacji, spośród osób zaproponowanych przez Prezesa Zarządu Fundacji.
 4. Zarząd Fundacji powoływany jest na kadencję trwającą 3 lata. Kadencja rozpoczyna się z dniem przyjęcia uchwały o powołaniu członków Zarządu i upływa z dniem udzielenia absolutorium Zarządowi Fundacji przez Radę Fundacji za rok poprzedzający koniec kadencji.
 5. W przypadku, gdy po upływie kadencji Zarządu Fundacji jego nowy skład nie został powołany, Zarząd Fundacji w dotychczasowym składzie spełnia swe funkcje do czasu powołania nowego Zarządu.

§ 15. Kompetencje Zarządu Fundacji

 1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji oraz reprezentuje ją na zewnątrz.
 2. Do zakresu kompetencji Zarządu należy podejmowanie decyzji nie zastrzeżonych do kompetencji Rady Fundacji, a w szczególności:
  1. opracowywanie rocznych i wieloletnich programów działania Fundacji;
  2. zarządzanie majątkiem Fundacji;
  3. przyjmowanie subwencji, darowizn, spadków i zapisów;
  4. ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenie dla pracowników Fundacji;
  5. sporządzanie sprawozdań z działalności Fundacji i przedstawianie ich do zatwierdzania Radzie Fundacji;
  6. tworzenie i znoszenie oddziałów, filii, zakładów i innych wewnętrznych jednostek organizacyjnych Fundacji oraz nadawanie im regulaminów organizacyjnych;
  7. powoływanie i odwoływanie osób do pełnienia stanowisk kierowniczych i samodzielnych w jednostkach organizacyjnych Fundacji;
  8. organizowanie, prowadzenie i nadzorowanie działalności gospodarczej Fundacji;
  9. uchwalanie regulaminów wymaganych przez obowiązujące przepisy i niniejszy statut.
  10. wnioskowanie do Rady Fundacji o podjęcie uchwał w sprawie zmian w Statucie, połączenia bądź likwidacji Fundacji.
 3. Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach w formie uchwał. Do ważności uchwały wymagana jest obecność przynajmniej dwóch członków Zarządu, w tym Prezesa, przy czym decyzje zapadają zwykłą większością głosów, a w razie równej ich ilości rozstrzyga głos Prezesa.
 4. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na miesiąc.
 5. Zarząd pracuje w oparciu o regulamin uchwalony przez Radę Fundacji.
 6. Zarząd może powołać, jako ciało o charakterze opiniująco – doradczym, Radę Programową złożoną z osób skupionych wokół idei Fundacji.
 7. Członkami Rady Programowej mogą zostać osoby powołane przez Zarząd Fundacji na wniosek każdego z członków Rady i Zarządu Fundacji.
 8. Rada Programowa pracuje w oparciu o regulamin uchwalony przez Zarząd Fundacji.
 9. Członkostwo w Radzie Programowej ustaje poprzez złożenie pisemnej rezygnacji na ręce Prezesa Zarządu Fundacji, odwołanie przez Zarząd, zgon członka.

§ 16. Składanie oświadczeń woli w imieniu Fundacji

 1. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji składają dwaj członkowie Zarządu Fundacji, tj. Prezes i inny członek Zarządu Fundacji działający łącznie.
 2. Oświadczenia woli dotyczące zobowiązań majątkowych Fundacji nie przekraczających 10.000,00 zł. może składać Prezes Zarządu Fundacji samodzielnie.
 3. Zadania pracodawcy w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy w stosunku do pracowników wykonuje Prezes Zarządu Fundacji lub inna osoba upoważniona przez Zarząd Fundacji.

ROZDZIAŁ V

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA FUNDACJI

§ 17. Przedmiot działalności gospodarczej Fundacji

 1. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w kraju i za granicą zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale wyłącznie w rozmiarach służących realizacji celów statutowych.
 2. Działalność gospodarcza będzie prowadzona w zakresie:
   1. włókiennictwo (PKD:17),
   2. produkcja drewna i wyrobów z drewna oraz z korka (z wyłączeniem mebli), wyrobów ze słomy i z materiałów używanych do wyplatania (PKD:20)
   3. produkcja wyrobów pozostała, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD:36.63.Z),
   4. produkcja szkła i wyrobów ze szkła (PKD:26.1),
   5. produkcja ceramicznych wyrobów stołowych i ozdobnych (PKD:26.21.Z),
   6. produkcja mebli (PKD:36.1),
   7. produkcja instrumentów muzycznych (PKD:36.30.Z)

  ,

  1. hotele i restauracje (PKD 55),
  2. sprzedaż detaliczna artykułów nieżywnościowych w wyspecjalizowanych sklepach, gdzie indziej niesklasyfikowanych (PKD:52.48.G),
  3. doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD:74.14.A),
  4. działalności galerii i salonów wystawienniczych (PKD:92.31.E),
  5. wytwarzanie i dystrybucja energii elektrycznej (PKD: 40.1).

§ 18. Formy prowadzonej działalności gospodarczej

 1. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą bezpośrednio lub poprzez wyodrębnione organizacyjnie zakłady.
 2. Działalnością gospodarczą, prowadzoną bezpośrednio przez Fundację, kieruje Zarząd Fundacji. Wydzielonymi zakładami zarządzają ich kierownicy powoływani przez Zarząd Fundacji.
 3. Przedmiot działalności zakładów gospodarczych Fundacji oraz zakres uprawnień i obowiązków kierowników zakładów określają regulaminy organizacyjne zakładów, nadane przez Zarząd Fundacji.

ROZDZIAŁ VI

ZMIANA STATUTU FUNDACJI

§ 19. Zmiana statutu Fundacji

Decyzje o zmianie statutu podejmuje Rada Fundacji z własnej inicjatywy lub na wniosek Zarządu Fundacji, w drodze uchwały podjętej jednogłośnie w obecności wszystkich członków Rady Fundacji.

ROZDZIAŁ VII

POŁĄCZENIE Z INNĄ FUNDACJĄ

§ 20. Połączenie z inną Fundacją

 1. Fundacja dla efektywnego urzeczywistniania swoich celów statutowych może połączyć się z inną fundacją o podobnych celach na warunkach określonych przez zainteresowane strony.
 2. Połączenie nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby zmienić się cel Fundacji.
 3. Decyzję o połączeniu z inną fundacją podejmuje Rada Fundacji z własnej inicjatywy lub na wniosek Zarządu Fundacji, w drodze uchwały podjętej jednogłośnie w obecności wszystkich członków Rady.

ROZDZIAŁ VIII

LIKWIDACJA FUNDACJI

§ 21. Likwidacja Fundacji

 1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została powołana, lub wobec wyczerpania środków finansowych i majątku.
 2. Uchwałę o likwidacji Fundacji podejmuje Rada Fundacji.

§ 22. Sposób likwidacji Fundacji

 1. Likwidatora Fundacji wyznacza Rada Fundacji.
 2. Do obowiązków likwidatora należy w szczególności:
  1. zgłoszenie wniosku do właściwego sądu rejonowego o wpisanie otwarcia likwidacji;
  2. wezwanie wierzycieli Fundacji w trybie ogłoszeń prasowych do zgłoszenia swych wierzytelności w ciągu 3 miesięcy od daty ogłoszenia;
  3. sporządzenie bilansu otwarcia likwidacji oraz listy wierzycieli;
  4. sporządzenie planu finansowego likwidacji i planu uregulowania zobowiązań;
  5. ściągnięcie wierzytelności, wypełnienie zobowiązań oraz spieniężenie majątku Fundacji;
  6. przekazanie wskazanym podmiotom środków majątkowych pozostałych po zaspokojeniu wierzycieli;
  7. zgłoszenie ukończenia likwidacji do właściwego sądu rejestrowego wraz z wnioskiem o wykreślenie Fundacji z rejestru;
  8. przekazanie dokumentów Fundacji do archiwum państwowego.

§ 23. Przeznaczenie środków majątkowych pozostałych po likwidacji Fundacji

Środki majątkowe pozostałe po likwidacji Fundacji zostaną przeznaczone na rzecz działających na terenie Rzeczypospolitej Polskiej instytucji o zadaniach zbliżonych do celów statutowych Fundacji wskazanych w uchwale o likwidacji.

Statut niniejszy został ustalony uchwałą Zarządu Głównego Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego z dnia 8 maja 2004r. i następnie zmieniony uchwałą Zarządu Głównego Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego z dnia 4 października 2004r. – działającego w imieniu Fundatora, tj. Zrzeszenia Kaszubsko – Pomorskiego ( zgodnie z Uchwałą Rady Naczelnej ZKP z dn. 21 lutego 2004r. w spr. powołania Fundacji, § 5 ust.2 pkt. b).